เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2-2560 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ทฤษฎี วิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการ และการป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กปฐมวัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพในเด็กปฐมวัย การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมกับครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพ