06-211-304 Biological of Marine Shrimp 2/2560
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
06-211-304 Biological of Marine Shrimp 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28320

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 06-211-304 ชีววิทยาของกุ้งทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.