วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส. 1 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า  2-1-17-02  ชั้น ศ.ปวส. ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556