เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อการทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พวงทอง เพชรโทน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อการทางการศึกษา