เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สศ 012 การสอนแบบโครงงานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการสอนแบบโครงงาน แนวคิดและความหมายของการสอนแบบโครงงาน วัตถุประสงค์ ประเภทการสอน รูปแบบของการสอน จำแนกขั้นตอนของการสอน วิธีดำเนินการการสอน การประเมินผลการสอน และการฝึกปฏิบัติการสอนแบบโครงงาน