ผู้สอน
สามารถ ดีพรมกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ตรรกศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28342

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา