เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ตัวอย่างบันทึกหลังสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บันทึกหลังการสอน

     

ผลการใช้แผนการสอน

       1.  เวลาที่กำหนดไว้                   —   เหมาะสม       —   ไม่เหมาะสม

       2.  เนื้อหาสาระ                        —   มากเกินไป      —   พอดี      —   น้อยเกินไป

       3.  วิธีการสอน                         —   เหมาะสมกับผู้เรียน   —   ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน

       4.  กิจกรรมการสอน                  —   เหมาะสมกับผู้เรียน   —   ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน

       5.  สมรรถนะที่พึงประสงค์    —   ตรงตามสมรรถนะ        —    ไม่ตรงตามสมรรถนะ

       6.  สื่อการสอน                  —   สอดคล้องกับเนื้อหา      —   ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา

     

ผลการเรียนของนักเรียน

       1.  นักเรียนมีความสนใจในการเรียน             —   เพิ่มขึ้น    —   ลดลง       —    ปกติ

       2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน —    เพิ่มขึ้น   —    ลดลง      —   ปกติ

       3.  นักเรียนให้ความร่วมมอต่อกิจกรรมกลุ่ม     —   ดี          —   ไม่ดี          —   ปกติ

       4.  นักเรียนมีการแสดงออกในขณะเรียน        —   ดี           —   ไม่ดี          —   ปกติ

      

ผลการสอนของครู

       1.  ผู้สอน  สอนได้             —   มั่นใจ            —   ไม่มั่นใจ                    —   ปกติ

       2.  ผู้สอน  สอนได้             —   ทันเวลา                                —   ไม่ทันเวลา

       3.  ผู้สอน  สอนได้             —   ครบเนื้อหา                            —  ไม่ครบเนื้อหา

       4.  ผู้สอน  สอนได้             —  ตรงตามจุดประสงค์           —  ไม่ตรงจุดประสงค์

         อื่นๆ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _