ผู้สอน
จริยภัทร บุญมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

875-311 Introduction to Public Economics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28354

สถานศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา 875-311 Introduction to Public Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดำเนินการเรียนการสอนโดย อ.จริยภัทร บุญมา