เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

875-311 Introduction to Public Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จริยภัทร บุญมา

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา 875-311 Introduction to Public Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดำเนินการเรียนการสอนโดย อ.จริยภัทร บุญมา