วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 1 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์  หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยช่างศิลป