เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมชั้นสูง ง 30231 ม.5/1 เทอม 2 ปี การศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฉัตรชัย โอษะคลัง

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักการและวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการวางแผนการแก้ปัญหา การจำลองความคิดเป็นแผนภาพและข้อความและการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา โดยศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม และภาษาโปรแกรม ในการแก้ปัญหา และสามารถออกแบบระบบงาน บำรุงรักษา และพัฒนาระบบงานได้ ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานได้