เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AIS 02- ACC 3102 จันทร์บ่าย 2-60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายในทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

แผนการสอนตลอดรายวิชา

สัปดาห์

บทที่ เนื้อหาวิชา

จำนวนชั่วโมง

1

1 ระบบบัญชีและระบบข้อมูลทางบัญชี

3

2

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

6

3-4

3 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชี

3

5

4 ฐานข้อมูลและการประมวลผลรายการค้า

3

6

5 การควบคุมภายในทั่วไประบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

7

6 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

8

สอบกลางภาค

9

7 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

3

10

8 วงจรรายได้

3

11

9 วงจรค่าใช้จ่าย

3

12

10 วงจรการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง

3

13

11 ระบบบัญชีแยกประเภทและรายงาน

3

14

12 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3

16

สอบปลายภาค

รวม

48