เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ACC4208 - การบัญชีเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กมลทิพย์ คำใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน  การควบคุม  และการตัดสินใจ  โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม  และการบัญชีต้นทุนผันแปร  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ  ต้นทุน  และกำไร  การวิเคราะห์ต้นทุน  ภาษี  และข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ  การจัดทำงบประมาณ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด