ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาเนื้อวิชา ศ 22102