เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5012104-1 เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรและการพัฒนาชนบท

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร สภาพและปัญหาของการเกษตรในชนบทและระดับประเทศ รวมถึงระบบเกษตรกรรมของประเทศไทย ตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเน้นถึงการผลิตทางเศรษฐกิจที่คํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาชนบท และภูมิปัญญาท้องถิ่น