เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาวิทยานิพนธ์ (โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย เนื้อหา 3 บท

 

บทที่ 1 บทนํา (Introduction) 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology)