ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Powerpoint)