ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Powerpoint)