เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง่าย ๆ ก็แค่เศษส่วนไง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเศษส่วน