เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

elarning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1