เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติในชีวิตประจำวัน 60/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศาสตร์และศิลป์ของการตัดสินใจ สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินามและการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์สถิติในการใช้งานทั่วไป