นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1