นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2