เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมง (GMP+HACCP)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักเกณฑ์วิะีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Pratice: GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analytical Critical Control Point: HACCP) ในผลิตภัณฑ์ประมง