เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการประมง (การทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ การเขียนโครงการวิจัย การนำเสนอ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การทดสอบสถิติแบบไร้พารามิเตอร์

การเขียนโครงการวิจัย การนำเสนอ การวิเคราะหืและวิจารณ์ผลงานวิจัย