เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

850-404 Food Processing

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นางสาวเสาวลักษณ์ หนูประดิษฐ์

5710610304

ภาคพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ