เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ปริญญ์ โสภา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นทางการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ หน้าที่ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จริยธรรมทางการตลาด ผลกระทบของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน