ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

430881 Doctoral of English Program 2543/S553 Group 401


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2852

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน และข้อควรคำนึงทางสถิติ) การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และ การเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์ บทความวิชาการและบทบาท ความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ ฝึกการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The seminar in educational administration research findings, development of research statement of problems proposed to conduct doctoral dissertation in the field of educational administration. Meta analysis of research statement of problems, hypothesizes and statistical treatment. Review of literature supporting statement of problems, descriptive statistics which refer to research problems. Analysis of effect size. Writing research report, preview research, academic articles planning of article writing, writing articles, practicing in writing articles in Thai and English language for academic journals.