ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-2 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28531

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

60-2 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

รายวิชา 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (Seminar in Public Health) 2(1-2-3) เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือกเรียน ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข