เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-2 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60-2 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

รายวิชา 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (Seminar in Public Health) 2(1-2-3) เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือกเรียน ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข