เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพื่อคะแนน.....อ่านเถอะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิมลสิริ สุขสดเขียว

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

"เมื่อท่านได้ความรู้อะไรมา กรุณาสรุป แล้วใส่ไว้ในนี้ เพื่อประโยชน์ และความสุข ของชาวนักเรียนทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ"