เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-2 4965601 การศึกษาสุขภาพชุมชน [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา: 4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน Community Health Study 3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา: หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับระบบชุมชนทุกระดับ การพัฒนาชุมชนและระบบสุขภาพชุมชน ความเชื่อมโยงของตัวกำหนดสุขภาพต่อสุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจริยธรรมในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยสุขภาพชุมชน