60-2 4965601 การศึกษาสุขภาพชุมชน [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
60-2 4965601 การศึกษาสุขภาพชุมชน [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28568

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา: 4965203 การศึกษาสุขภาพชุมชน Community Health Study 3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา: หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับระบบชุมชนทุกระดับ การพัฒนาชุมชนและระบบสุขภาพชุมชน ความเชื่อมโยงของตัวกำหนดสุขภาพต่อสุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสุขภาพชุมชน เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจริยธรรมในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยสุขภาพชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.