เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-2 4965601 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา: 4965605 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน Research Methodology in Community Health 3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนการวิจัยสุขภาพชุมชน การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน