เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-2 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา: 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ Applied Epidemiology 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา: หลักการพื้นฐาน ตัวชี้วัดทางวิทยาการระบาด รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด และวิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิทยาการระบาด เช่น การสำรวจและวินิจฉัยสภาวะสุขภาพในชุมชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและติดตามกำกับ เป็นต้น ศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระของวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดเชิงปฏิบัติการ และวิทยาการระบาดสังคม โดยเน้นวิทยาการระบาดเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน