60-2 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
60-2 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28570

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา: 4956101 วิทยาการระบาดประยุกต์ Applied Epidemiology 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา: หลักการพื้นฐาน ตัวชี้วัดทางวิทยาการระบาด รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาการระบาด และวิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิทยาการระบาด เช่น การสำรวจและวินิจฉัยสภาวะสุขภาพในชุมชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและติดตามกำกับ เป็นต้น ศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระของวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ วิทยาการระบาดเชิงปฏิบัติการ และวิทยาการระบาดสังคม โดยเน้นวิทยาการระบาดเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.