เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(GED4003) คอมพิวเตอร์กับชีวิต : RB11

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บทบาท ความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศโดยค านึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง