MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ
ผู้สอน

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28581

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การกําหนดโครงสราง กําหนดแผนงาน การเขียนขอเสนอโครงการ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะหขอกําหนดความตองการของผูใช การวางแผนโครงการ การสรางทีมงาน การประมาณการงบประมาณและคาใชจายโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การบริหารงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนําเสนอโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.