เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยนุช รักพงศ์

โรงเรียนอาเวมารีอา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเบื้องต้น  โดยศึกษาด้านความหมาย  ประเภทของสารสนเทศ  เรื่องระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์  โปรแกรมสำเร็จรูป MS PowerPoint  การเชื่อมโยงภาพนิ่ง  เทคนิิคการนำเสนอ ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล  การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน  สืบค้นข้อมูลด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม  การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด