เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/60_DataMining

เกี่ยวกับชั้นเรียน

BIT 326ุ6 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(2-2-5)

ปสสท.4 (กลุ่มสหกิจ)

วันพฤหัสบดี 08.30 - 12.30 ห้อง COM4