เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

942-441 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกหัดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหาร