เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรวินท์ ติ้งหวัง

วิทยาลัยชมุชนสตูล

ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการรับรอง หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำสัญญาที่มีข้อมูลเป็นอีเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์