เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CET 3232 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                      ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบอ้างอิงสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แบบอ้างอิงโอเอส ไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้สาย แนวคิดและ ข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอดๆ เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม ข้อคิด สำหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบเครือข่าย อัลกอริทึมการหาเส้นทาง กลวิธีควบคุมความคับคั่ง มาตรฐานและตัวอย่าง เครือข่าย ข้อคิดสำหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานและ รายละเอียดตัวอย่างโพรโตคอลนำส่งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น แนวทางและตัวอย่างการนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ งาน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ และระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย เป็นต้น