เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การรู้สารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ  บทบาทและผลกระทบของสารสนเทศต่อบุคคลและสังคม  การกำหนดความต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  การแสวงหาสารสนเทศ  การกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ  การประเมินและเลือกสารสนเทศ  การเขียนอ้างอิงและรายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย