เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา 2701-1002 วิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะวิชา

คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชิวิต ค่านิยม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย การศึกษานอกสถานที่