เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พท 31001 รายวิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง