เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พท31001 ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน  หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย  พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ  ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท31001 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้  1. ศึกษาโครงสรางรายวิขาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด  2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรม แลวตรวจสอบกับแนวตอบ กิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษา เรื่องตอ ๆ ไป  3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ ครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได  4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 6 บท   บทที่  1  การฟง  การดู   บทที่  2  การพูด   บทที่  3  การอาน   บทที่ 4 การเขียน   บทที่ 5 หลักการใชภาษา   บทที่  6 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ