เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

เพ่ื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้