เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค 31003 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรอุมา สุขจันทร์

ศูนยืการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กศน.ตำบลปากพูน