คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้