เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกการอ่าน   การเขียน  การฟัง การดูและการพูดโดยอ่านข้อความเรื่องราว สื่อสารสนเทศ  ในรูปแบบต่างๆ  อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน  อ่านวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและบทความ  เขียนเรียงความ   ย่อความ  อธิบายจับใจความสำคัญ สรุปความ  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ฟังข้อความเรื่องราวและดูสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ    พูดในโอกาสต่างๆทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   พูดเพื่อความบันเทิง  และศึกษาหลักการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา   การใช้คำและกลุ่มคำ   การเปลี่ยนแปลงทางภาษา  วรรณกรรมพื้นบ้าน  การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื่อสารตามหลักการใช้ภาษา  การใช้คำราชาศัพท์ตามฐานะบุคคล  คุณค่า  การใช้ตัวเลขไทย  การใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่างๆ ของสังคมไทย  หลักการเลือกอ่านหนังสือและสื่อสาร  อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อให้สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  จับใจความสำคัญ  สรุปความ เรียงความและลำดับความคิดก่อนพูดและเขียน  วิเคราะห์ข้อความ  เรื่องราวที่อ่านที่ฟังและดูสื่อในรูปแบบต่างๆ  นำเสนอโดยการพูดและการเขียนสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา  ใช้เทคโนโลยีสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา   ใช้ทักษะและกระบวนการทางภาษาพัฒนาการเขียนการอ่านไปสู่ระดับสากล  พัฒนาความรู้ และประสบการณ์การทำงาน  มีมารยาทในการใช้ภาษา  มีนิสัยรักการอ่านการเขียน