คณิตศาสตร์ ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับ  ตรรกศาสตร์   ประพจน์  การอ้างอิง    รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน