เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ทช 21002

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมอืง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 สาระสําคัญ 

ประเทศไทย เปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข มีประชากรอาศัยอยูหลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกตางกัน  การให ความรูเกี่ยวกับความสําคัญ  หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม  คานิยมของประเทศตาง ๆ ตลอดจน ความเปนมา หลักการ ความสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักการอยูรวมกัน หลักการ สําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง หลักสิทธิมนุษยชน และความตระหนักในการมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมที่จะปองกันและปราบปราม การทุจริต จะทําใหคนในสังคมไทยสามารถ นําหลักการ คําสอนและกฎระเบียบตาง ๆ ของสังคมมาปรับ ใชในการดําเนินชีวิตของตนไดอยางถูกตอง มีความสุข อันจะสงผลตอความสันติสุขของสังคม 

  ผลการเรียนที่คาดหวัง  

1.  อธิบายความเปนมา ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณ ีคานิยมของ ประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียได 

 2.  ยอมรับและปฏิบัตติ นเพื่อการอยูรวมกันอยางสนั ตสิ ุขในสังคมที่มีความหลากหลายทาง ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี

 3. อนุรักษและสืบสานประเพณ ี วัฒนธรรม  ตลอดจนปฏิบัตติ ามคานิยมที่พึงประสงค ของไทย  และอธิบายวัฒนธรรม  ประเพณ ี คานิยมของชาตติาง ๆ ในเอเชีย  

4.  อธิบายความเปนมา  หลักการ  เจตนารมณ  โครงสรา ง  สาระสาํ คญั ของรัฐธรรมนูญได 

 5. มีความรูความเขาใจในหลักสําคญั ของประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรมในการ อยูรวมกันอยางสันติ สามคัคี ปรองดอง สมานฉนัท 

 6. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธ ิเสรภี าพ และหนาทขี่ องประชาชนได  

7.  อธิบายสิทธิ เสรีภาพและคุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันตามวิถีทาง  ประชาธิปไตยได 

 8. อธิบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และมีสวนรวมการเมืองการปกครอง    ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได

  9. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงประโยชนและมีสวนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนได  

10.  วิเคราะหการแกปญหาการทุจริตและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม   การทุจริต     ขอบขายเนื้อหา  

บทที่ 1  ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย  

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของไทยและเอเชีย  

บทที่ 3   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักสําคัญของประชาธิปไตยและ    มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท  

บทที่ 4   พัฒนาการทางการเมืองและการอยูรวมกันในระบอบประชาธิปไตย     อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

บทที่ 5   สิทธิมนุษยชน  

บทที่ 6  การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  สื่อประกอบการเรียนร ู

 1.  ซีดีศาสนาสากล

 2.  ซีดีวัฒนธรรม ประเพณีไทย และประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน 

4.   อินเทอรเนต็

 5.  แหลงเรียนร ูภูมิปญญาในทองถิ่น