เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                   1.  อธิบายโครงสร้าง  หน้าที่ และการทำงานของระบบอวัยวะสำคัญของร่างกาย

                   2.  บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาและป้องกันอาการผิดปกติของระบบ

                        อวัยวะที่สำคัญ

                  3.  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ได้

                  4.  อธิบายพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้