เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๒๒๔ การพยาบาลต่างวัฒนธรรม 60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

    เนื้อหารายวิชาครอบคลุม  มโนทัศน์พื้นฐาน และทฤษฎีทางการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลักการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินความต้องการการพยาบาลต่างวัฒนธรรม     การประเมินผล การตัดสินใจเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง